Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Runo Lagomarsino info

Under flera år har mitt arbete på olika sätt undersökt hur historiska företeelser påverkar och förändrar hur vi ser på samhället och på de bilder som vi ständigt rör oss kring.
Utgångspunkten har varit kopplingen mellan modernismen och kolonialismen och på vilket sätt dessa har påverkat dagens geopolitiska positioner. Personligen har jag främst fokuserat på frågor som rör migration och gränsdragningar och då inte bara i territoriell mening utan också  som kulturella diskurser. 
Ett exempel är verket Svenska Mått (Passagemätningar) från 2001 där jag mätte tre Svenska gränser (passområderna i Helsingborg, Malmö och Göteborg) och därefter presenterade det som arkitektritningar över de olika passområdena.

I mitt konstnärskap har jag ofta haft abstrakta element som en bas för att lyfta dessa frågor.
I denna ambivalenta position har frågorna möjlighet att sträva åt olika håll men fortfarande behålla sin kritiska blick, också tanken om det neutrala i det abstrakta har varit en utgångspunkt som har fascinerat mig. Linjens strävan efter det perfekta skapar också det normativa, det som på olika sätt definierar världen och skriver dess historia. 
                                            
Diskussionen om våld har varit närvarande i senare verk, då representerad snarare som en underliggande känsla av stillastående våld där jag genom upprepningar och abstraktioner försökt markera min ambivalens. Verken ställer frågor om våldets förmåga / icke förmåga till förändring samt ifrågasatt den på många sätt problematiska bilden av den politiska aktivisten i media.


Image

Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading